Algemene Voorwaarden Notariskantoor Blankestijn B.V. gedeponeerd Rechtbank Gelderland, 25 januari 2017, nr. 4/2017

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Het kantoor/de notaris: Notariskantoor Blankestijn B.V., zijnde het kantoor dat deze voorwaarden gebruikt. Notariskantoor Blankestijn B.V. handelt ook onder de naam Blankestijn Notariaat Advies Mediation. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor de werkzaamheden die onder deze naam worden uitgevoerd.
 2. Opdrachtgever: degene die een opdrachtbevestiging heeft ondertekend of op andere wijze aan het kantoor/de notaris opdracht heeft gegeven of stilzwijgend met de opdrachtbevestiging akkoord is gegaan. Ingeval van oprichting van een rechtspersoon worden zowel (ieder van) de oprichter(s) als de rechtspersoon als hoofdelijke opdrachtgevers beschouwd.
 3. Cliënt: degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden uitgevoerd.
 4. KNB: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, gevestigd te ‘s-Gravenhage.

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, geen daarvan uitgezonderd, tenzij tussen het kantoor/de notaris en de opdrachtgever/cliënt uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle werkzaamheden die in het kader van een mediation worden verricht.
 2. Deze algemene voorwaarden zetten daarmee strijdige algemene voorwaarden van opdrachtgever/cliënt opzij in de verhouding tussen het kantoor/de notaris en opdrachtgever/cliënt.

Artikel 3 Opdracht

 1. Opdrachten worden door het kantoor/ de notaris uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever; derden kunnen daaraan in generlei opzicht rechten ontlenen. Indien opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt is het kantoor/de notaris bevoegd van cliënt een bevestiging van die opdracht te verlangen.
 2. Opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door het kantoor/de notaris, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een bepaalde persoon de opdracht uitvoert. De werking van artikel 7:404 BW wordt dan ook uitgesloten. In dit kader wordt eveneens uitgesloten de werking van artikel 7:407 lid 2 BW dat bepaalt dat hoofdelijke aansprakelijkheid ontstaat indien twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen.
 3. Opdrachtgever/cliënt is verplicht alle voor de behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens aan het kantoor/de notaris te verstrekken, in te staan voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, en bij wijzigingen in die gegevens deze zo spoedig mogelijk te verstrekken. Indien het kantoor/de notaris, doordat opdrachtgever/cliënt onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare gegevens verstrekt, schade lijdt of extra kosten moet maken om de opdracht alsnog correct uit te kunnen voeren, behoudt het kantoor/de notaris zich het recht voor deze schade en kosten bij cliënt in rekening te brengen.
 4. Alle uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Honorarium/kosten

 1. Het kantoor/de notaris behoudt zich het recht voor haar honorarium op regelmatige basis aan te passen.
 2. Opdrachtgever/cliënt is naast het honorarium verschuldigd extra kosten, indien en voor zover deze worden gemaakt als daar zijn reiskosten, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, kosten uittreksels, kosten telefonische overboekingen, kosten expres- en/of koerierdiensten, excessieve of ongebruikelijke portokosten, alle overige kosten die door derden in rekening worden gebracht in verband met de voor cliënt uit te voeren werkzaamheden en dergelijke. Deze opsomming kan niet worden gebruikt om andere noodzakelijke niet genoemde kosten of voorschotten uit te sluiten.
 3. Op verzoek van opdrachtgever/cliënt kan een specificatie van de declaratie worden verstrekt. Deze specificatie is beperkt tot het aangeven van het aantal aan de behandeling van de opdracht bestede uren, behandelaar(s) en data waarop aan de opdracht is gewerkt.

Artikel 5 Declaraties/betalingen

 1. De door het kantoor/de notaris opgegeven kosten voor werkzaamheden worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
 2. In opdrachten welker behandeling een periode van meer dan een maand vergt, behoudt het kantoor/de notaris zich het recht voor voorschotnota’s/tussentijdse declaraties te verzenden, welke binnen de daarop aangegeven tijd dienen te zijn betaald. Uitvoering van een opdracht mag worden opgeschort zolang een declaratie door opdrachtgever/cliënt niet is voldaan.
 3. Indien opdrachtgever een ander is dan cliënt, verbindt opdrachtgever zich hoofdelijk met cliënt voor betaling van declaraties. Als een opdracht  wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de declaratie. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.
 4. Het eindbedrag van de nota betreffende het totstandkomen van een notariële akte moet steeds uiterlijk voor het tijdstip van het ondertekenen daarvan op de eigen bankrekening van het kantoor zijn bijgeschreven; een opdracht aan of bevestiging daarvan door de bankier van de opdrachtgever/cliënt is daartoe niet voldoende.
 5. Iedere andere door het kantoor/de notaris bij opdrachtgever/cliënt ingediende nota moet uiterlijk zijn bijgeschreven op de eigen bankrekening van het kantoor op het op de nota aangegeven tijdstip. Bij gebreke van vermelding van een zodanig tijdstip, dient de nota binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de eigen bankrekening van het kantoor.
 6. Vanaf de datum dat de betaling door opdrachtgever/cliënt plaats had moeten vinden tot de datum van betaling is opdrachtgever/cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever/cliënt de wettelijke rente verschuldigd over het volledige bedrag van de declaratie, waarbij een gedeelte van een maand telt voor een volle maand. Alles onverminderd de verdere rechten die het kantoor/de notaris ter zake kan uitoefenen.
 7. Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever/cliënt, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op tenminste 20 % van het totaalbedrag van de nota, met een minimum van € 250,00.
 8. Klachten over declaraties, ongeacht van welke aard, dienen op straffe van verval binnen de in de richtlijnen van de KNB aangegeven termijn, schriftelijk te zijn ingediend.

Artikel 6 Annulering/uitstel

 1. In geval van annulering van een opdracht is opdrachtgever/cliënt in elk geval verschuldigd de kosten die voor een dossier zijn gemaakt, welke kosten meer specifiek bestaan uit het aantal aan het dossier bestede uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief voor de te verrichten werkzaamheden, alsmede de hiervoor onder artikel 4 lid 2 bedoelde kosten.
 2. In geval een opdracht binnen 48 uur voor de geplande afspraak wordt uitgesteld, behoudt het kantoor/de notaris zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen aan opdrachtgever/cliënt.

Artikel 7 Archivering

Nadat de opdracht is uitgevoerd zal het kantoor/de notaris het dossier 10 jaar bewaren. Daarna staat het kantoor/de notaris vrij het dossier te vernietigen. Bij eventuele geschillen na verloop van de termijn van 10 jaar zal de bewijslast zoveel mogelijk aan de zijde van de opdrachtgever liggen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Overeenkomstig de voorschriften van de KNB heeft elke notaris zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.
 2. De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het eventuele eigen risico. Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag en de griffie van de rechtbank te Den Haag en op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de notaris en de KNB. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de notaris beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan.
 3. De in artikel 8 lid 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

Artikel 9 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de aansprakelijkheid van de notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers in de zin van artikel 8 is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij door de KNB een andere rechtsgang is aangewezen.
 2. Op onze dienstverlening is de Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
 3. Op alle in deze algemene voorwaarden genoemde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

Artikel 10 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Op de dienstverlening van de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is de notaris onder meer verplicht:

– in verband met de dienstverlening aan de cliënt een ‘cliëntenonderzoek’ uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat;

-zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

Artikel 11 Slotbepaling

Voor het verrichten van werkzaamheden die kunnen worden beschouwd als consumententransacties wordt in deze algemene voorwaarden tevens verwezen naar de KNB-brochure “spelregels voor notarissen en consument” uit april 2014.

Legitimatie en WWFT

Op grond van wettelijke verplichtingen, verzoeken wij u, bij ieder bezoek aan ons kantoor, een geldig legitimatiebewijs mee te brengen, bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Tevens merken wij op dat bepaalde vormen van dienstverlening, door (kandidaat-) notarissen, advocaten, belasting-adviseurs, (register-) accountants en makelaars in onroerende zaken, vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT). Deze wet schrijft een meldingsplicht aan Justitie voor, in geval van de constatering van een “ongebruikelijke transactie”. Deze melding mag niet aan de cliënt worden meegedeeld.